Почистване и поддръжка на площадкова инфраструктура и зони за бъдещо развитие с твърди настилки и почистване, поддръжка и възстановяване на зелени площи; събиране, извозване и третиране на отпадъци; дезинсекция, дератизация и дезакаризация; и снегопочистване на територията на обект „Научно-технологичен парк“

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Почистване и поддръжка на площадкова инфраструктура и зони за бъдещо развитие с твърди настилки и почистване, поддръжка и възстановяване на зелени площи; събиране, извозване и третиране на отпадъци; дезинсекция, дератизация и дезакаризация; и снегопочистване на територията на обект „Научно-технологичен парк“ гр.София в четири обособени позиции“

Номер на поръчката: 03615-2016-0005 (aop.bg)

Документация по процедурата.

Документацията съдържа допълнителни разяснения от дата 23.10.2018г.

Краен срок за подаване на оферти по процедурата: 25.05.2016г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите по процедурата: 26.05.2016г., 10:30 часа

Адрес: гр. София 1113, бул. Цариградско шосе № 111, сграда Инкубатор, етаж 3

Лице за контакт: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615