Почистване и поддръжка на сгради; профилактика, поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения; охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“, в три обособени позиции

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване и поддръжка на сгради; профилактика, поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения; охрана на територията на обект  „Научно-технологичен парк“, в три обособени позиции“

Номер на поръчката: 03615-2016-0003 (aop.bg)

С решение от 10.02.2016г. (съдържащо се в документацията към тази страница) е прекратена обособена позиция 3 по процедурата.

Документацията съдържа разяснения от 15.02.2016г., 29.02.2016г. и 02.03.2016г.

Документацията съдържа решение за промяна.

Документация по процедурата.

Има сключен договор с изпълнител по поръчката

 

Лице за контакт: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615