Финансова институция за предоставяне на финансови услуги

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София  набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги.

Дата на обявяване: 25.01.2018

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 000 000 лева за рефинансиране на търговски заем и оборотен кредит в размер на 5 000 000 лева за покриване на оперативни разходи на „София Тех Парк“ АД, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК

 

Настоящата поканата се публикува на следните места:

  • интернет страница на Министерство на икономиката, в качеството си на орган упражняващ правата на собственост на държавата;

  • интернет страницата на СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД;

  • както и в ИНВЕСТОР БГ специализирана интернет медия

 

Документите за кандидатстване са приложени към настоящата страница.

Документите съдържат разяснения от дата 30.01.2018г., дата 31.01.2018г. и дата 06.02.2018г.

Крайна дата за подаване на документи: 08.02.2018