Доставка на тестови установки за функционални изпитвания на системи за европейска мениджмънт система за железопътен транспорт (ЕМСЖТ/ERTMS) за лаборатория „Интелигентни комуникационни системи“

logos_3_organisatio

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на тестови установки за функционални изпитвания на системи за европейска мениджмънт система за железопътен транспорт (ЕМСЖТ/ERTMS) за лаборатория „Интелигентни комуникационни системи“ по проект “Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.

Номер на поръчката: 03615-2014-0013 (aop.bg)

Пълна доументация по процедурата

Сключен е договор с изпълнител по поръчката: “Мултител” СНЦ
Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.