Управление

Управление

Управлението на Инкубатора на „София Тех Парк“ се извършва по процедурни правила при подкрепа за малки и средни иновативни предприятия и критерии за избор на стартиращи/зрели предприятия. Правилата са разработени в съответствие с изискванията на Европейската комисия, която финансира чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ проекта „Създаване на Научно-технологичен парк” в София. Подкрепата за МСП е в съответствие със схема за държавна помощ по чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕС) 651/2014 г. на ЕК и общият размер на помощта не може да надхвърля 200 000 EUR за предприятие за всеки тригодишен период.

Комисия, съставена от представители на иновационната общност, професионалисти в областта на предприемачеството, финансите, рисковия капитал и на научните среди, извършва подбора в открита процедура за избор на стартъп фирми за наематели на офис площи в бизнес Инкубатор на София Тех Парк. Управлението и стопанисването на сградата е ангажимент на “София Тех Парк” АД.

X