Правила и процедури

Правила и процедури

Основните изисквания към кандидатстващите предприятия са:

–       Кандидатите да са регистрирани в България (търговец по смисъла  на Търговския закон). За стартиращите компании регистрацията да не е по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“.

–       Кандидатстващото предприятие да е иновативно и попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

–       Поне 30% от дейността на кандидатстващото предприятие да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

–       Поне 30% от персонала на предприятието да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

–       Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)

–       Дейността на кандидата да не е насочена към рутинни (несъществени) промени на съществуващи продукти /услуги или технологии.

Кандидатите трябва да отговарят и на критерии за административно съответствие. Компаниите преминават и на техническа оценка, където се оценява иновативността, качеството на дейността, икономическата перспективност и на пазарния потенциал на разработваните продукти или услуги, както и по други показатели, които са част от утвърдена система от критерии и методика за оценяване.

 Контрол и мониторинг на инкубираните предприятия

След сключване на договор на наем с одобрените компании „София Тех Парк“ АД извършва последващ контрол и мониторинг на изпълнението на прогнозираните цели и постигането на резултати от всяко от предприятия. Отчитат се постигнатите прогнозирани цели и резултати, декларирани при кандидатстването, като се следи за възникването на обстоятелства, които променят статута на дружеството и са в несъответствие с инкубиращата програма на научно-технологичния парк. Стартиращите предприятия могат да се възползват от преференциален наем в рамките на държавната помощ до 3 години от сключване на първоначалния договор за наем за офис площите в Инкубатора.

Необходими документи за кандидатстване

За достъп до документите за кандидатстване и инструкция, съдържаща указания за изготвяне на документите, може да използвайте следния линк:  ftp://public.sofiatech.bg/incubator-docs/.

Документите на всички кандидати са защите ни смисъла на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на ЕС за защита на личните данни.

„София Тех Парк“ АД е регистрирано като администратор по Закона за защита на личните данни и гарантира, че предоставената информация е 100% конфиденциална и ще бъде използвана само и единствено за целите  по регистрация на компаниите в Инкубатора.

X