Предоставяне на застрахователни услуги

„София Тех Парк“ АД, гр. София кани за участие в процедура по избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги по четири обособени позиции.

Офертите, придружени с изискуемите документи се изпращат по пощата, чрез куриер или в деловодството на възложителя в гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2. Срок за подаване на оферти: до 17.00 ч. на 20.03.2018 г.

Поканата и образците на документи за кандидатстване са приложени към настоящата страница.

Документацията съдържа разяснения от дата 15.03.2018г.

Данни за контакт: тел.: 0889 900 620; факс: 02/447 28 98; е-mail:office@sofiatech.bg.

Сключен е договор с изпълнител