„Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството по проект "Научно-технологичен парк"" (Demo) (Demo)

logos_3_organisatio

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството по проект “Научно-технологичен парк”“, който се изпълнява по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO0003-1.2.05-001-C0001

Номер на поръчката:   03615-2013-0009   /aop.bg/

Избран изпълнител (ДЗЗД “Обединение Савантелбул ВМЛ”) и е сключен договор на дата 02.12.2013г.

Лице за контакти: Илия Големанов

Моб. +359 889 900 615

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.