Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект Иновационен форум по проект "Научно-технологичен парк"

logos_3_organisatio

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект Иновационен форум, реализиращ се по проект “Научно-технологичен парк””, който се изпълнява по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO0003-1.2.05-001-C0001

Номер на поръчката:  03615-2013-0014  /aop.bg/

Считано от 01.09.2014г. е сключен договор по обществената поръчка с “Монолит София” АД

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.