Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „научно-технологичен парк“ без ДДС в размер до 77 800 000 лева и кредит за финансиране на ДДС върху разходи по проект „Научно-технологичен парк“ в размер до 14 900 000 лева”

Номер на поръчката: 03615-2014-0003  /aop.bg/

.

По процедурата няма постъпили оферти за участие.

.

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.