Избор на доставчик за извършване на копирни услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на доставчик за извършване на копирни услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД

Пълна доументация по процедурата

Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Принт Груп България

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.