Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на конферентна система с обособени зони (в зали за симулация) за нуждите на Лаборатория за Кибер сигурност

 

logos_3_organisatio

 

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на конферентна система с обособени зони (в зали за симулация) за нуждите на Лаборатория за Кибер сигурност по проект “Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001

Номер на поръчката: 03615-2015-0003 (aop.bg)

Пълна доументация по процедурата

Сключен е договор с избран изпълнител по поръчката: Контракс АД (07.05.2015г.)

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.