Управление Лабораторен Комплекс | СНИРД

Управление Лабораторен Комплекс | СНИРД

Сдружението за научноизследователска и развойна дейност е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е научноизследователска организация по смисъла на Глава 1.3. Определения, т. 15, б. (бб) от Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01). Основни цели на Сдружението са извършването на независими научни изследвания и разпространяване в широк мащаб на резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания. Членове на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност са:

–   Софийски университет “Св. Климент Охридски”

–   Технически университет – София

–   “София Тех Парк” АД

Съвместен геномен център

  Изпълнителен директор на Сдружението за научноизследователска   и развойна дейност е проф. Марин Христов. Той е   български учен, бивш ректор на   Техническия Университет – София. Проф.   Христов е специализирал в   полупроводникови прибори и   автоматизирано проектиране в   електрониката във Великобритания,   Франция, Гърция, Швеция, Португалия,   Финландия, Германия и др. Автор е на   над  300 научни публикации, 20 учебника   и ръководства.

X