Представяне

Научно-технологичния парк съдържа в себе си няколко взаимосвързани компонента, необходими за изграждането на иновационна екосистема, което е и основната идея, стояща зад проекта за изграждането на парка. Лабораторният комплекс е едно от ключовите звена в парка, което дава възможност за постигане на синергия между науката и бизнеса, с цел разработване на инотавинти стоки или услуги и тяхната комерсиализация. Сдружението за научноизследователска и развойна дейност, което управлява комплекса е създадено в началото на 2016г. и е научна организация. В него членуват представилети на академичната общност, водещи преподаватели във висши учебни заведения и екипи от учени, представилети на държавни институции, бизнес организации, браншови организации и други.

Срадата на Лабораторния комплекс е изграден в рамките на изпълнение на проекта “Научно-технологичен парк-София” Фаза, финансиран от Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. В рамките на реализирането на проекта е осигурено и научното оборудване на отделните лабораторни звена с високотехнологична и модерна апаратура, която допълва съществуващата мрежа от лаборатории в България. Инвестицията в оборудването е около 20 млн. лв. В хода на изпълнение на Фаза 2 на проекта “Научно-технологичен парк-София” в момента се реализира дооборудване и обзавеждане на лабораториите. Финансирането е осигурено от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Лабораторният комплекс разполага с пет конферентни зали с капацитет между 25 и 120 седящи места. В тях могат да се провеждат обучения, конференция, изложения, презентации и други събития от фокус областите на научно-технологичния парк. Повече информация за залите и условията за ползването им можете на намерите ТУК

X