Лаборатории

Лаборатории

DSC_0133

Лаборатория по биоинформатика „Биоинфотех“

Основната цел на лабораторията е създаването на бази данни, които съдържат биологична информация. Тази информация ще бъде анализирана, което ще доведе до генерирането на познания за структуриране на нови лекарства. Лабораторията, също така, ще разработва нови софтуерни инструменти, необходими за генерирането на такива познания.

_DSC4010

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИРТУАЛНА И РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ

Основната дейност на лабораторията се изразява в извършване на научни изследвания и внедряване на иновативни решения за тестване и верификация на свойствата на нови продукти в много ранен етап от тяхното развитие. Лабораторията ще предлага иновативна услуга за страната и региона, която се състои в подготовка, изследване и коригиране на модели на устройства и оборудване в имерсивна среда, като се използват естествени техники за взаимодействие и интегриране на тактилна обратна връзка и звукови ефекти с цел бързо развитие на нови продукти и подкрепа за взимането на решения.

21sf104dk16

Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти

Мисията на лабораторията е да създава иновативни практики и да изгражда уникални и достъпни възможности за изследване и развитие в областта на 3D креативността чрез системи за бързо физическо материализиране на нови идеи и продукти. Лабораторията ще играе ролята на център за иноватори и изследователи, които търсят нови решения, като използват технологии за тестване на идеи директно от компютърни модели.

intelligent

Лаборатория “Интелигентни комуникационни инфраструктури”

Лабораторията ще извършва научно-изследователска и развойна дейност и ще провежда тестове в областта на железопътни системи (влакове, трамваи и метро) за управление на трафика. Научно-изследователската дейност на лабораторията ще бъде насочена към създаването на уникална платформа за валидиране и сертифициране на индустриални решения и компоненти в сигнализационния железопътен сектор (ERTMS) и бордовите компютри.

_DSC3666

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И CAD СИСТЕМИ“

Лабораторията има за цел, в сътрудничество с изследователски организации и индустриални клъстери, да се превърне във водещ център, който улеснява достъпа до специализиран софтуер и CAD системи и допринася за развитието и поддържането на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект.

_DSC3826

МИКРО НАНО ЛАБ (МИНОЛаб)

МИНОЛаб предоставя услуги свързани с изследване, тестване и анализ на откази и дефекти в интегрални схеми (чипове), печатни платки, електронни устройства и прототипи на ниво микро- или наноелементи, както и прототипи на ниво модули или системи. Извършват се дейности по проектиране на електронни схеми и елементи, изготвяне на прототипи на печатни платки, разработване и тестване на устройства на схемно и системно ниво, включително вградени системи. МИНОЛаб предоставя обучение в областта на електронното инженерство, микроелектрониката и наноелектрониката за служители на фирми, студенти и др.

cybersecurity

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ

Лабораторията по киберсигурност е основана на съвременни методи за оценка на риска, диагностика на вътрешните заплахи и управление на сложни компютърни и мобилни инфраструктури. Освен това лабораторията ще извършва дейност, свързана с дизайн и разработване на софтуер и сложни системи, като се използват последните методи за сигурно кодиране – разработване на сигурен и безопасен софтуер въз основа на принципите, определени от CERT България и Националното звено за реакция при инциденти в компютърната сигурност.

_DSC4533

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ (ЛВИ)

Лабораторията разполага с оборудване за научни изследвания на комплексни системи в областта на физиката, биофизиката, медицинската физика и разработването на нови информационни продукти. Стремежът е ЛВИ да бъде част от съвременната европейска мрежа (HPC-Europe) за научни изследвания на комплексни системи в горепосочените сфери.

_DSC0525

Лаборатория “Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и In Silico дизайн”

Лабораторията ще извършва изследвания, базирани на методите “In Silico”, физикохимичен анализ и биофармацевтичен анализ за целите на фармацията. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и производители на генерични лекарства, хранителни добавки, козметични продукти и др.

_DSC4064

“In Vitro” лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност

Лабораторията разполага със специализирано оборудване в следните области: клетъчни култури, ДНК изследвания, микробиология, патогенни микроорганизми, ГМО, екотоксикологични изследвания, растителни култури и др.

_DSC4112

Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения

Основната дейност на лабораторията е насочена към следните области: изследване на лечебни растения, използване на лечебни растения като източник на биологично активни вещества и генериране на познания за рационалното оползотворяване на природните ресурси за създаване на продукти в областта на фармацията, козметиката, лечебни и продукти за превенция и др.

X