Микро Нано Лаб (МИНОЛаб)

Мисия и цели на МИНОЛаб е да създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания, изпитване, анализиране, проектиране и прототипиране в областта на печатните платки, микро- и наноелектрониката с фокус в приложенията свързани с електромагнитна съвместимост, RFID, MEMS и биомедицински приложения.

Основната цел на лабораторията е да решава проблеми и задачи, произлизащи от приложенията в областта на електрониката, микроелектрониката и наноелектрониката, развитие на високотехнологични и достъпни методи и средства за проектиране, моделиране и тестване.

МИНОЛаб предоставя услуги свързани с откриване и анализ на причините за откази и дефекти в електронни устройства и извършва научноизследователска дейност по оптимизиране и разработване на нови продукти, устройства и системи.

 

Основни дейности:

– Ранно откриване и коригиране на грешки и анализ на отказите в микро- и наноелементи, модули и системи, прототипи на ниво чип.

– Измервания и характеризиране на интегрални схеми и системи, платки и устройства.

– Проектиране на ниво схеми (електрически и интегрални), изготвяне на прототипи.

– Разработване и тестване на устройства на схемно и системно ниво, включително вградени системи (embedded systems).

– Провеждане на обучения в областите на електронното инженерство, микро- и наноелектрониката

– МИНОЛаб е партньор по текущо изпълнение на 2 проекта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

– МИНОЛаб е партньор в изпълнението на проект за създаване на мрежа в областта на роботиката чрез т.н. Digital Innovation Hubs (DIH), който стартира с грантово споразумение № 824964 “DIH2 – A Network of Robotics DIHs for Agile Production” по процедура H2020-DT-2018-2020/H2020-DT-2018-1. Водещ партньор на проекта е VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

– Задълбочено сътрудничество със звеното за Технологичен трансфер към Съвместния изследователски център (Joint Research Centre, JRC) на Европейската комисия.

– Сътрудничество с фирмите от клъстера по Микроелектроника и индустриални електронни системи и фирми от сектор микроелектроника, наноелектроника, индустриална електроника и автомобилна индустрия;

– Съвместна работа с Технически университет – София във връзка със съвместни дипломни, докторантски и научноизследователска проекти.

– Сътрудничество с Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София.

– Съвместни инициативи във връзка със споразумението за сътрудничество с IMEC Academy (Белгия) с подкрепата на СТП АД.

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

МИНОЛаб е изпълнител на проект на тема „Моделиране, характеризиране, тестване и разработване на печатни платки за приложения в индустриалната електроника“ по Договор Д-057-2018/20.06.2018 г.

МИНОЛаб е партньор по приключили 2 проекта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

Осъществяване на приоритетните направления посочени в Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Разширяване на портфолиото на лабораторията в рамките на новата Фаза 3, за която София Тех Парк кандидатства за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Утвърждаване на сътрудничеството с университети от България, Европа и света.

Услуги
 • визуална инспекция с различни увеличения
 • откриване на дефекти в дълбочина на обект
 • рьонтгенова инспекция на обекти
 • структурен анализ на тънки слоеве
 • измерване на дебелинни слоеве
 • прецизни микросрезове
 • премахване на слоеве
 • декапсулиране/разкорпусиране на чипове
 • измерване на сигнали в микроелектронни устройства
 • термография на малки обекти
 • прототипиране/изработване на печатни платки
Оборудване
 • Рьонтгенов флуоресцентен (XRF) спектрометър
 • Сканиращ акустичен микроскоп (SAM)
 • Рьонтгенов система за откриване на дефекти
 • Тестер за механични напрежения
 • Йонна полираща машина
 • Фотоемисионен микроскоп (EMMI)
 • Плазмен декапсулатор
 • Електрически характериограф
 • Оптичен микроскоп
GVA-3
доц. Георги Ангелов

Научни области: характеризиране и моделиране на устройства, проектиране на интегрални схеми и печатни платки, нови материали, биоелелектроника, възобновяеми енергийни източници, електромобилност.

 

Управление

Образование. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ спец. „Физика“ (1999). Специализира „Бизнес мениджмънт“ в Япония (2001). Защитава дисертация (доктор) на тема „Изследване на субмикронни микроелектронни структури“ в ТУ–София (2008). Преминава обучение за мениджъри „Управление на клъстери“ по програмата на Harvard Business School (2016).

Професионалната си дейност започва в Технологичен център – Институт по микроелектроника (1999). След това кариерата му продължава в ТУ-София: докторант (2003–2006), асистент (2007), главен асистент (2009), доцент (2013), зам. ръководител катедра Микроелектроника, ФЕТТ (2014), ръководител на катедра Микроелектроника, ФЕТТ (2015). Член на Академичния съвет на ТУ-София (2006 и 2018). Директор на дирекция “Информация и връзки с обществеността” на ТУ-София (2020).

Опит в индустрията. Основател и управител на R&D фирма (2006), ръководител на МИНОЛаб в София Тех Парк (2016), председател на Управителния съвет на Клъстер по Микроелектроника и индустриални електронни системи (2016).

Наукометрични индикатори. Автор и съавтор на 96 статии (в Scopus: статии – 44, цитирания – 52, h-index – 4), 4 книги, 1 учебник, участие в 32 нац. и международни проекта; включен в Who’s Who in the World (2009). Водещ преподавател по 5 дисциплини в ТУ-София; в последните години е изнасял лекции в University of Genoa (Italy), University of Aveiro (Portugal), Southampton Solent University (UK) и др.; ръководител на шест докторанта, от които един успешно защитил докторант; ръководител на над 50 успешно защитили дипломанта.

Експертиза. моделиране на полупроводникови устройства със субмикронни и наноразмери (compact modeling); микроелектроника (VLSI) и нанотехнологии и техните приложения в енергетиката, ВЕИ и енергийната ефективност; нови материали; бизнес мениджмънт и управление на проекти.

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

доц. д-р инж. Георги Ангелов

minolab@sofiatech.bg

гл. ас. д-р инж. Димитър Николов

minolab@sofiatech.bg

инж. Радостин Русев

minolab@sofiatech.bg

labs@sofiatech.bg

Новини от лабораторията

Заявете лабораторна работа по Вашият проект още сега:

Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

Еднократен проектРегулярен проект

X