„In vitro“ лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност

Лабораторията разполага със специализирано оборудване в следните области: клетъчни култури, ДНК изследвания, микробиология, патогенни микроорганизми, ГМО, екотоксикологични изследвания, растителни култури и др. Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс в парка, като основна нейна задача е оценка на биологичната активност и токсичност.

 •  Изследване на пробиотични свойства и характеристики на потенциални пробиотични щамове от род Lactobacillus. Антибактериална активност срещу тест-патогенни микроорганизми. оптимизиране на условията на ферментация на млечно кисели бактерии насочено към получаване на клетъчна биомаса и културален филтрат за разработване на пробиотични и антимикробни продукти
 • Получаване на клетъчна биомаса от  млечно кисели бактерии и културален филтрат за разработване на пробиотични и антимикробни продукти.
 • Приложения на ферментации с дрожди и гъби за модифициране на състава и оползотворяване на отпадни води от дестилация на розово масло, богати на фенолни съединения. Характеризиране на промените състава на екстракти от културалната среда и клетъчната биомаса.
 • Изолиране и характеристика на човешки кожни стволови клетки; сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки.
 • Приложения на рекомбинантни ДНК методи, молекулярни маркери и генотипиране, анализ на генната експресия.
 • Определяне на антимикробна активност срещу патогенни микроорганизми  (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans) на растителни екстракти, етерични масла, химични съединения.

Текущи проекти

Приключени проекти

– „Получаване и характеризиране на биоактивни екстракти от маточина, обогатени на розмаринова киселина, за създаване на иновативни продукти“, Д-100-2019/03.10.2019 г.

 

– „Характеризиране на биологичната активност на екстракти и формулировки от лечебни растения и микробни ферментации за разработване на иновативни биоактивни продукти“, № 53-2018 / 20.06.2018

-„Създаване на методология за изчисляване на биологични пречиствателни станции за отпадъчни води, базирани на технология с носители на биомаса и разработване на компютърна програма за функционално оразмеряване на този тип пречиствателни станции“ – договор № BG16RFOP002-1.005-0139 по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, изпълняван в партньорство с „Аквариус Ен Ди“ ООД

 

Публикации:

 1. Fermentation of rose oil distillation waste waters and biotransformation of phenolics by Trichoderma asperellum SL-45; М. Rusanova , K. Rusanov , S. Momchilova, T. Zagorcheva, Y. Evstatieva, D. Nikolova, I. Atanassov; Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, submitted for publication in 2019
 2. Rapid Assay for Detection of the Epidemiologically Important Central Asian/Russian Strain of the Mycobacterium tuberculosis Beijing Genotype.  Igor Mokrousov, Ekaterina Chernyaeva, Anna Vyazovaya, Yuriy Skiba, Natalia Solovieva, Violeta Valcheva, Klavdia Levina, Natalya Malakhova, Wei-Wei Jiao, Lia Lima Gomes, Philip N. Suffys, Marge Kütt,  Nagima Aitkhozhina, A-Dong Shen, Olga Narvskaya,  Viacheslav Zhuravlevd, Journal of Clinical Microbiology, February 2018 Volume 56 Issue 2, 2018
 3. New cycloartane triterpenes from bioactive extract of propolis from Pitcairn Island; Kristina Georgievaa, Boryana Trushevaa, Veselina Uzunova, Tihomira Stoyanova, Violeta Valcheva, Milena Popova, Rumiana Tzoneva, Vassya Bankova, Fitoterapia 128 (2018) 233–241, 2018
Услуги
 • Съхранение и поддържане на колекция микроорганизми
 • Изолиране на мононуклеарни клетки
 • In vitro тестване на цитотоксичност и антиоксидантна активност на проби биологично активни вещества върху човешки и животински клетъчни линии.
 • Разработване на индивидуални експериментални проекти
 •  Изпитване на микробиологични показатели на козметични и хранителни продукти.
Оборудване

Mултидетекторна хибридна система за оценка на токсичност и механизъм на действие на биологично активни вещества върху клетъчни моделни системи Cell Imaging Multi-Mode Reader – Cytation 3

Биореактор за паралелно култивиране Multifors 2

Ламинарен бокс клас 2

Мултигазов СО2/О2/N2 инкубатор

Лабораторен дълбокозамразяващ фризер -150°C

Автоматична анаеробна камера

Лиофилизатор

Аналитична везна

Флуоресценетен ридер /четец/ за микроплаки

UV/Vis ридер /четец/ за микроплаки

Система за бърза течна хроматография на протеини (FPLC)

Флоуцитометър

Градиентен PCR апарат

QPCR (real time) PCR апарат

Биологичен светлинен триокулярен флуоресцентнен микроскоп

Охлаждаща центрофуга за центрофуг


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/techpark/public_html/wp-content/themes/thegem/gem-templates/teams/content-team-person-style-5.php on line 39
Picture6
проф. Иван Атанасов

Научни области: Молекулярна генетика. Клониране, характеризиране и експресия на гени. Рекомбинантни протеини. Молекулярни маркери. Растителни генетични ресурси. Растителни биотехнологии;

Управление

През 2012 г. защитава научна степен и става доктор на биологическите науки в Агробиоинститут София, като защитава дисертация на тема “Клониране, характеризиране и експресия на гени при растенията. Нови експериментални методи, приложения и перспективи”. От 2013 г. е професор и ръководител група Молекулярна генетика в Агробионститут, София.

Специализации: Технически университет Брауншвайг (Technical University Braunschweig), Германия, 2014 г.; Манчестърски университет (University of Manchester), Великобритания, 2005-2008 г.; Международен Център по Генетично Инженерство и Биотехнологии (ICGEB, New Delhi), Индия, 2001 г.; Ecole Normale Superieure de Lyon, Франция, 1998-1999 г.; Life Science Center, Japan Tobacco Inc., 1994-1996 г.

Има над 80 статии и повече от 15 успешно изпълнени проекта в областта на молекулярната генетика и растителни биотехнологии .

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: invitro-lab@sofiatech.bg

Тел. 0889 900 614

Новини от лабораторията

Заявете лабораторна работа по Вашият проект още сега:

Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

Еднократен проектРегулярен проект

X