Проекти Лабораторен Комплекс | СНИРД

Проекти Лабораторен Комплекс | СНИРД

Лабораториите на София Тех Парк изпълняват следните проекти:

Лаборатория “Биоинфотех”

 1. Разработка на автоматизирана система за изграждане на виртуални метаболитни мрежи. Разработва се програмно осигуряване, което по зададен от потребителя организъм се свързва с общодостъпни бази данни в интернет и автоматично извлича списъците с ензимни реакции, за които има налични данни. Извършва се верификация на резултатите от всички достъпни бази данни. Тази система ще позволи ускорена развойна дейност в областта на системната биология и биоинформатиката с потенциално приложение в областта на индустриалните биотехнологии, фармацията и синтеза на целеви вещества, базиран на ретросинтетични метаболитни пътища.
 2. Разработка на нов подход при решаването на оптимизационната задача за анализ на баланса на потоците в метаболитни мрежи. Съществуващите към момента решения се основават на симплекс алгоритми, което е свързано с редица ограничения. В лабораторията се разработват алгоритми, позволяващи намирането на локални решения на оптимизационната задача, като се използват принципите на химичното равновесие в термодинамиката и така вместо само стационарното състояние ще бъде обхваната и динамиката на процесите. Това ще позволи да се правят не само количествени, но и качествени подобрения в ефективността на биотехнологичните процеси със съответно приложение в индустриалните биотехнологии.
 3. Разработка на цялостна система за анализ на данни от метагеномни генетични изследвания.

Микрофлуидика

 1. Разработване на технически средства за подпомагане на лабораторните дейности, свързани с асистираната репродукция в хуманната и във ветеринарната медицина. Предвижда се създаване на устройства, увеличаващи ефективността (успеваемост, намаляване разхода на време и средства и др.) при селекция на витални сперматозоиди, при инвитро оплождане, при ICSI (Intra-cytoplasmic sperm injection), както и при инкубиране на оплодената яйцеклетка. Разработката се извърши съвместно с партньорски организации.
 2. Разработване на технически средства за подпомагане на лабораторните дейности, свързани с експресното засичане на патогени в течни проби (кръвни, хранителни и др.). Методът ще се базира на реакция антиген-антитяло и повърхностни акустични вълни.
 3. Разработване на технически средства за подпомагане на лабораторните дейности, свързани с високоефективно охарактеризиране на нови щамове-свръхпродуценти. Устройствата ще позволяват паралелно провеждане на множество експерименти при строго контролирани условия на средата (състав, химични и физични свойства). Предвижда се приложение в индустриалните биотехнологии. Възможно е сътрудничество с водещи европейски производители на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства и др.

Биотехнологии и клетъчна биология

 1. Разработване на високоефективни методи за постпроцесна обработка на биотехнологични култури за извличане на белтъци и други активни субстанции с приложение в диететиката, хуманната и ветеринарна медицина.
 2. Изследване приложението на рентгеново лъчение като алтернатива на гама лъчението при третиране на биоактивни субстанции. Водени са предварителни разговори с водещи клиники по онкология и хематология.
 3. Изследване на потенциала и разработване на методи и средства за приложения на стволови клетки при терапии за лечение на нелечими засега заболявания, като болестта на Паркинсон, болестта на Алцхаймер, диабет тип І, инфаркт на миокарда и др.
 4. Изследване на възможностите за биотехнологично производство на специфични аминокиселини от субстрати с нулева или отрицателна стойност.

 

Лабораторията по Високопроизводителни изчисления (ЛВПИ):

1. Проект от ОП НОИР – Лабораторията е Асоцииран партньор в проекта за изграждане на Център за Върхови Постижения (ЦВП) BG05M2OP001-1.001-0004-C01/28.02.2018 (2018-2023) Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе), финансиран от Оперативната програма за наука и образование за интелигентен растеж в приоритетната област на ИСИС –  Информатика и ИКТ. В ЦВП УНИТе научните изследвания са разпределени в няколко теми, в които изчислителните ресурси на  ЛВПИ имат решваща роля за изпълнението: инфраструктура за Big Data като услуга; софтуерни услуги за Big Data; иновативни математически методи и модели в дигиталния свят; системи за анализ и виртуализация на BIg Data в реално време;  визуализация, дигитализация и прототипиране;  интелигентни кибер-физични системи; интелигентни и устойчиви градове; фабрики на бъдещето; Big Data в природните науки. Научни резултати се очакват в съвместни дейности и ефективно сътрудничество с водещи европейски научноизследователски центрове – Суперкомпютърният център в Барселона, Макс Планк Институт по Физика на микроструктури, Технически университет Кемниц, Германия, Факултет по информатика, Немски изследователски център по геонауки Хелмхолц. УНИТе е разпределена научно изследователска е-инфраструктрура, разположена върху GEANT, а лабораторията по ВПИ е част от научно-изследователската мрежа, в която водещ партньор е Софийският университет, асоцииран партньор на София Тех Парк.

2. Проект от Хоризонт 2020: GATE Grant Agreement No. 76356- Big Data for Smart Society funded by the European Commission Framework program HORIZON2020, the Topic: WIDESPREAD042017 Call: H2020WIDESPREAD20162017 (WIDESPREAD). Основната цел на проекта е да развива постиженията в Big Data технологиите, включително развитието на комплексни методи и инструменти за събиране на данни от разнообразни структурирани и неструктурирани източници, моделиране и анализ на данни и доставяне на тези данни, прилагайки подходящ достъп и визуализация. Изчислителният клъстер (NESTUM) в лабораторията ВПИ е необходим за моделиране и анализ на данните.

3. Договор за прилагане на изчислителни модели за определяне на атмосферните условия 2018-2020 (външно финансиране).

4. Проект за оптимизиране на транспортната задача (юни 2018 – юли 2019) (финансиране ОП ИК).

5. Проект за създаване на интерактивни тримерни модели за нуждите на краен клиент (финансиране ОП ИК) (юли 2018-2020).

Лаборатория по виртуална и разширена реалност

 1. Изследване на методи за визуализация при генератори за компютърни игри.
 2. Приложение за самообучение по народни танци с достъпна проследяваща система.
 3. Разширена реалност за културно-исторически обекти.
 4. Виртуална реалност за културно-исторически обекти.
 5. Разработка на парадигми за взаимодействие във виртуална среда.

МикронаноЛаб

 •  Одобряване и започване на работа по 4 проекта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
 • Продължаване на сътрудничеството с фирмите от клъстера по Микроелектроника и индустриални електронни системи и фирми от сектор микроелектроника, наноелектроника, индустриална електроника и автомобилна индустрии;
 • Продължаване на научноизследователската работа с Технически университет – София във връзка с съвместни дипломни, докторантски и изследователски проекти.
 • Продължаване на сътрудничеството с Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет – София и други училища.
 • Създаване на IMEC Academy в България с подкрепата на ръководството на СТП АД.
 • Разширяване на сътрудничеството с университети от България, Европа и света.
 • Допълване на оборудването с оглед възможности за изследователска и развойна дейност в областта на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката.

Лаборатория “Интелигентни комуникационни инфраструктури”:

 1. Методи и алгоритми за наблюдение и анализ на смущенията и заетостта на спектъра в безжични мрежи в ISM диапазоните за LoRaWAN приложенияцелта на този проект е да се изследват възможните методи и алгоритми за наблюдение и анализ на смущенията и заетостта на спектъра в безжични мрежи в ISM-диапазонитe и предложат адекватни подходи за повишаване на качеството на работа на LTN и по-специфично тази на LoRaWAN. и ефективното имплементиране на бъдещи LoRaWANs за IoT.
 2. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”- Интегрирана платформа за изграждане, поддръжка и управление на системи тип „интелигентни градове“ и „интелигентни домове“. Целта на проекта е да се предложи интегрирана платформа (ИП), която да представлява набор от инструменти, функционалности, протоколи и услуги, позволяващи изграждането на опростени или комплексни IoT решения, моделирани според изискванията на клиента. Тази единна ИП ще позволи осъществяването на напречни връзки за интерактивен обмен на данни между съществуващите и изгражданите в бъдеще вертикални информационни системи, предоставящи цифрови услуги. ИП ще представлява продуктова иновация на световно ниво, поради това, че тя е цялостно интегрирана услуга за изграждане, наблюдение, обслужване и управление на всички съставни елементи от съвременните IoT мрежи, без оглед на типа им – „интелигентни градове“ или „интелигентни домове“.

Лаборатория “Изкуствен интерект и CAD системи”

 • Neuromarketing
 • Управление на робот Baxter чрез Microsoft Kinect
 • Управление на хюманоиден робот Nao чрез мисъл
 • Обучение по роботика на деца чрез платформата Lego Mindstorms
 • Заснемане на обекти чрез дронове

Лабораторията за бързо прототипиране и 3D

1. Изграждане на леярска екипировка за малко серийно производство на специфични хидравлични елементи от гамата на „Бъдещност“ АД.

2. Валидация на геометричните параметри на високо-точни отливки от представящ SUV модел на Rolls Royse Automotive.

X