София Тех Парк ще представи дейността на лабораториите си на конференция за научноизследователската инфраструктура

София Тех Парк ще представи дейността на лабораториите си на конференция за научноизследователската инфраструктура

София Тех Парк ще представи дейността и възможностите, които предоставят 11-те лаборатории на научно-технологичния парк и експертните им екипи за разработка на изследователски и бизнес проекти по време на международната конференция на тема „Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие“.  Събитието е организирано от Министерството на образованието и науката на България и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и ще се състои в периода 10-11 декември 2019 г. в Националния дворец на културата, зала 6.

Конференцията е насочена към синхронизирането на националните усилия и усилията на Европейския съюз в контекста на дългосрочната устойчивост на европейските инфраструктури за научни изследвания и иновации през следващия програмен период. Лектори на събитието, на което се очаква да присъстват над 200 участници, ще са авторитетни експерти, сред които и проф. Ана Пройкова, ръководител на лабораторията по Високопроизводителни изчисления на София Тех Парк.

Двата основни панела на конференцията ще бъдат посветени на паневропейските изследователски инфраструктури и програма „Хоризонт Европа“, и на научноизследователските инфраструктури в контекста на Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Конферентните панели ще предоставят възможност на представители на Европейската комисия и институции от държавите-членки на ЕС, отговорни за политиките в областта на научните изследвания и иновациите, както и на ръководители на водещи европейски изследователски инфраструктури, да споделят своя опит и визия за интелигентното и устойчиво развитие на местните, регионалните и европейските изследователски инфраструктури и за синергията между ЕСИФ и програма „Хоризонт Европа“, която ще насърчи развитието на следващото поколение водещи европейски учени и ръководители в тази сфера. В рамките на двудневното събитие представители на Министерството на образованието и науката на България ще представят актуализираната Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура и напредъка на центровете за върхови постижения и центрове за компетентност, които бяха стартирани през 2018 г. с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В тематична изложба по време на конференцията,  в която ще се включи София Тех Парк, ще бъдат представени примери за успешни практики от прилагането на Националните пътни карти за научноизследователска инфраструктура на държавите-членки от ЕС.

Повече за международната конференция можете на намерите на – http://futuris2019.com/

 

X