Екипът на София Тех Парк се включи в Годишното информационно събитие на ОПИК

Екипът на София Тех Парк се включи в Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), което се проведе на 18 декември в София. Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи. На форума присъстваха зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова, главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК Смилена Костова, представители на държавни агенции, на Фонд на Фондовете, на международни финансови институции, научните среди, бизнеса и неправителствения сектор, журналисти. Екипът на София Тех Парк беше представен от изпълнителния директор Тодор Младенов и експерти от Лабораторния комплекс на парка. Доц. Георги Ценов от лаборатория Изкуствен интелект и CAD системи разказа пред аудиторията за научните иновативни проекти, които екипът на лабораторията разработва благодарение на осигуреното по ОПИК високотехнологично оборудване в комплекса.

Проектът „Научно-технологичен парк – София“, който „София Тех Парк“ АД изпълнява, се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. За изпълнението на дейностите по неговата Фаза 2 от програмата са отпуснати 12 317 649.61 лева. Със средства от оперативната програма е доставена още модерна и високотехнологична научно-изследователската апаратура, която ще доведе до повишаване на обхвата на дейност на научните звена, както и за увеличаване на потенциала и капацитета за научна и развойна дейност в тях. Завършва и процес на дообзавеждане на отделните компоненти на парка, както и на доставка на нови елементи за музейната експозиция на детския интерактивен център ТехноМеджикЛенд, създаден е нов сайт на научно-технологичния парк.

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. до този момент са подкрепени близо 2 500 български предприятия, стана ясно по време на годишното събитие. Заместник-министър Лилия Иванова посочи, че договорените средства са около 78% от бюджета на програмата. Изплатени са 1.2 млрд. лв. или над  45 % от бюджета й. Тя подчерта, че високият процент на усвояване на средствата поставя оперативната програма на едно от първите места на национално и европейско ниво. Оценката на изпълнението на ОПИК показва вече първите краткосрочни ефекти по макроикономически показатели, като данните сочат, че най-значително е отражението върху частните инвестиции – 2.4%. Ръстът на приходите на предприятията, подкрепени по ОПИК, е с близо 3%, спрямо средните за страната. „Нарастването на инвестициите в дълготрайни материални активи на подкрепените от ОПИК предприятия е над 40 %. Това е многократно по-висок процент спрямо средния процент на реализираните инвестиции в активи от всички предприятия в национален мащаб, за същият период от време, който достига едва 7.4 %.“, изтъкна още Иванова. Броят на подадените заявки за патент от подкрепените по ОПИК предприятия е почти 50 % от средногодишния брой на регистрираните патенти в национален мащаб.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Смилена Костова  коментира, че през 2020 година се очаква да бъдат отворени за кандидатстване процедури за „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“ с бюджет 60 млн. евро, както и процедура, насочена към дигитализацията на МСП, с бюджет 30 млн. евро.