„София Тех Парк“ АД обявява процедура за подбор на стартиращи предприятия в сграда „Инкубатор“

„София Тех Парк“ АД обявява публична процедура за избор на стартиращи компании, които да станат наематели на три офис площи в сграда Инкубатор. Комисия от професионалисти в областта на иновациите, финансиране и насърчаване на предприемачеството и високотехнологичните компании, рисковия капитал, експерти от бизнеса и представители на научните среди в България ще разглеждат кандидатурите и ще оценяват бизнес идеите на младите компании и тяхното потенциално реализиране. 

Комисията ще избира измежду стартъпи, с жизнеспособен екип и бизнес модел. Фокусът на разработваните продукти трябва да попада в някоя от трите основни фокусни области на Научно-технологичния парк – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. Предимство ще имат компаниите, които  ще работят в сътрудничество с Лабораторния комплекс в парка, където да развият своите идеи в успешен бизнес. Освен офис площи, на компаниите в сграда „Инкубатора“ ще бъдат на разположение още: достъп до различни източници на финансиране и контакти в мрежата на София Тех Парк, участие в събития и нетуъркинг, организирани практически обучения и менторство, които са част от предстоящата подкрепяща програма за новатори на научно-технологичния парк.

Свободните офис площи са обособени в три отделни самостоятелни помещения в Инкубатора. Наемната цена на квадратен метър е 4 (четири) евро без ДДС. За поддържане на общите части е дължима такса за управление и поддръжка, която е в размер на 2.00 евро на квадратен метър от офис площта без ДДС.

Помещенията са на ет. 1 и ет. 2, с изглед към парковата среда. Към наемната им площ са включени 15% общи части:

  1. Ет. 1, с наемна площ 55,32 кв.м. ;
  2. Ет. 1, с наемна площ 45,31 кв.м. ;
  3. Ет. 2, с наемна площ 45,54 кв.м.

На разположение на компаниите са достъпни и общи пространства, места за провеждане на конференции и срещи, безплатна wi-fi връзка, оборудвани зали и кухненско помещения за  споделено ползване. Инкубаторът разполага със складови помещения, ресторант-градина, а на територията на парковата инфраструктура се намират спортен център с фитнес зала, зала за йога, тенис кортове, футболно игрище и зелени площи за разходка и отдих, където иноваторите могат да развиват креативния и предприемачески дух.

За кандидатстване е необходимо да бъдат представени документи, които се изготвят в съответствие с условията и реда, предвидени в нарочна Инструкция за кандидатстване. Достъп до образците на документите и посочената инструкция е осигурен на следния: линк. Всички изготвени документи за кандидатстване следва да бъдат адресирани до изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД и изпратени на следния адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111 Ж, ет. 2.

Срокът за подаване на документи за участие в подбора е до 08.04.2019 г.

„София Тех Парк“ АД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и гарантира, че при обработването на лични данни спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните.