„София Тех Парк“ АД отчете изпълнението на дейностите по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“

Ръководството на “София Тех Парк“ АД представи на пресконференция днес изпълнението на заложените дейности по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  Главната цел на проекта е да привлече и насърчи иновативни идеи и проекти за продукти и услуги, като така да способства за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и за разкриване на нови работни места. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2019 г. Общата стойност на финансирането е в размер на 12 317 649.61 лева.

Изпълнителният директор Тодор Младенов запозна аудиторията с постигнатото до момента по изпълнение на Фаза 2 на проекта. Напълно завършен и пуснат в експлоатация е пешеходният мост над бул. „Цариградско шосе“, който осигурява лесен достъп до научно-технологичния парк на посетители и гости. Със средства от оперативната програма е доставена още модерна и високотехнологична научно-изследователската апаратура, която ще доведе до повишаване на обхвата на дейност на научните звена, както и за увеличаване на потенциала и капацитета за научна и развойна дейност в тях. Завършва и процес на дообзавеждане на отделните компоненти на парка, както и на доставка на нови елементи за музейната експозиция на детския интерактивен център ТехноМеджикЛенд, създаден е нов сайт на научно-технологичния парк.

„Изпълнението на целия пакет от дейности върви добре и до края на годината те ще бъдат завършени изцяло. Половината от инвестираните средства вече са одобрени и изплатени от страна на оперативната програма“, заяви изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов. Той подчерта, че от предвидените около 12,3 млн. лв. от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 1 840 000 лв. са държавното съфинансиране. „В тази фаза основната ни задача беше да бъдат планирани и изпълнени мерки за оживяване на парка и активиране на дейности и проекти, които да доведат до развитие на конкурентоспособността на българските компании и наука, за стимулиране на иновациите, да бъде създадена ползотворна среда за съвместна работа между изследователите и индустрията“, допълни Младенов. Той посочи, че в момента на територията на парка работят 25 компании, като са осигурени над 700 постоянни работни места, а плановете са присъствието на бизнеса да нараства и през следващите две години в София Тех Парк да работят над 2500 души от високотехнологични сектори на българската икономика, както и международни компании, които реализират свои проекти във фокусните области на парка – ИКТ, науки за живота, зелена енергия. Според Младенов новото съвременно високотехнологично оборудване за Лабораторния комплекс дава възможност на екипите на научните звена да посрещнат нуждите на българския, регионалния и международния бизнес в областта на разработването на иновативни стоки или услуги.

Обновяването на музейната експозиция на детския център ТехноМеджикЛенд, финансирано от ОПИК, ще даде възможност повече ученици и техните семейства да посетят центъра и да се запознаят по популярен и забавен начин със същността на съвременните технологии и научните знания, които стоят зад тях. Само за първата година от откриването на детския център от там са преминали над 14 000 посетители, над 80 ученически групи от цялата страна, проведени са стотици курсове, демонстрации, беседи, лекции и други занимания за малките любители на природните науки и ИКТ.

Младенов подчерта, че изминалата година е била положителна и ползотворна за развитието на научно-технологичния парк. Част от екосистемата му вече са компании като Bosch с инженерния си екип, който разработва иновации в областта на автомобилостроенето, Центърът за споделени услуги на Световна банка, Арк Академи, в която се обучават млади хора в областта на високотехнологичните приложения за филмовата и гейм индустрията. Инкубаторът на парка предлага не само отлични условия за малки и средни компании, но и  услуги и консултации, които да допринесат за развитие на иновативните идеи на предприемачите.

Изпълнителният директор посочи и някои от основните проекти, по които ще работи София Тех Парк през 2020 г. Планира се през третото тримесечие на годината да бъде пуснат в експлоатация българският суперкомпютър, който е част от европейската мрежа EuroHPC. Той ще бъде разположен в нова сграда на територията на научно-технологичния парк, като в момента са в ход процедури по проектирането й. Очаква се машината да привлече интереса на изследователи и представители на индустрията от България и Европа в области като автомобилостроене, фармация, медицина и др. „Това ще е възможност и за създаване на още по-добра синергия между отделните научни звена, както и потенциал за съвместно изпълнение на интердисциплинарни проекти, каквито индустрията все повече задава“, коментира Младенов. Той посочи, че плановете предвиждат до 3-4 години да бъде доизграден капацитет, който ще даде възможност София Тех Парк да се превърне в цифров иновационен хъб.

Екипът на „София Тех Парк“ АД представи и концепция за развитието на проекта за научно-технологичен парк в рамките на нова Фаза 3, за която дружеството ще кандидатства за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Директорът дирекция „Иновативни проекти“ Михаил Илиев посочи планираните към момента бъдещи дейности, които предвиждат на този етап да бъде разширен инфраструктурния капацитет на парка като се надгради с нови лаборатории и офисни пространства, от които бизнеса и индустрията имат нужда, да създаде makerspace, както и офис за технологичен трансфер, да се изгради дигитален иновационен хъб в областта на High Performance Computing, Big Data и Artificial Iintelligence, както и създаване на различни изследователско-развойни центрове, които да изпълняват услуги в подкрепа на българския и регионалния бизнес, както и организиране на офис за технологичен трансфер. Концепцията за развитието на София Тех Парк беше представена по време на обществени обсъждания с представители на отделните групи от иновативната екосистема в страната, с институции, неправителствени организации, бизнеса, академичната общност и други. Целта на инициативата бе концепцията да бъде доразвита с мнения, коментари и предложения от страна на участниците в дискусиите, което да даде възможност научно-технологичният парк да засили своята роля в подкрепа на стартиращия бизнес, науката, иновациите и технологиите, и да надгради своята роля в създаването на синергия между отделните общности с цел развитие на иновативната екосистема.

Участие в пресконференцията взеха и председателят на Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД Васил Караиванов, проф. Марин Христов от ръководството на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, както и представители на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, представителите на предприемаческите среди, научната и образователната общност партньори на научно-технологичния парк, медии.