Пазарни консултации

Информация по чл. 44 от ЗОП по обществена поръчка с предмет:

 

 Доставка на оборудване за микронанолаборатория (Обект № 2) по проект “Научно-технологичен парк – Фаза 2, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.

.

Доставка на апаратура по 3 обособени позиции за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от Биофармацевтичен комплекс по проект “Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.

.

Доставка на апаратура за бърза центрофугална разделителна хроматография за нуждите на лаборатория Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, част от Биофармацевтичен комплекс по проект “Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.

.

Организиране на промоционални и информационни кампании по проект “Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.