Title
Excerpt

МикроНаноЛаб (Минолаб)

Мисия и цели на МИНОЛаб е да създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания, изпитване, анализиране, проектиране и прототипиране в областта на микро- и наноелектрониката, биоелектронните приложения и нанотехнологиите.

Основната цел на лабораторията е да решава проблеми и задачи, произлизащи от приложенията в областта на електрониката, микроелектрониката и наноелектрониката, развитие на високотехнологични и достъпни методи и средства за проектиране, моделиране и тестване. Основни дейности на лабораторията:

⦁ Ранно откриване и коригиране на грешки и анализ на отказите в микро- и наноелементи, проекти, модули и системи, прототипи на ниво чип.

⦁ Проектиране на ниво схеми и елементи, изготвяне на прототипи.

⦁ Измервания на интегрални схеми и системи, платки и устройства.

⦁ Разработване и тестване на устройства на схемно и системно ниво, включително вградени системи (embedded systems).

⦁ Провеждане на обучения на експерти в областта на микро- и наноелектрониката за служители на фирми, студенти и др.

Основните дейности на лабораторията са свързани с изследване, тестване и анализ на дефекти и повреди на: микроелектронни схеми (чипове), електронни устройства, сензорни системи и други високотехнологични продукти в областта на електронно устройства, алтернативна енергия, автомобилостроене, комуникационно оборудване и компютри.

Основният приоритет на лабораторията е изучаване и идентификация на причините за отказ на тестваните продукти, оптимизиране на изследователския процес, и разработване на нови продукти, устройства и системи.

Услуги

– Заснемане на дефекти в печатни платки
– Изработка на печатни платки
– Измерване на дебелинни слоеве

Оборудване

– Спектрометърът THICK XRF 800А
– Nordson DAGE 4000 Optima
– Nordson DAGE Jade FP XD7500VR
– OKOS VUE 400-P
– Low angle ION milling and polishing system model 1010
– Стерео zoom микроскоп Carl Zeiss Stere Discovery.V8
– Металографски микроскоп Axio Scope.A1
-Два броя стерео zoom микроскоп SZM-D

Текущи проекти на лабораторията

⦁ Одобряване и започване на работа по 4 проекта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.:

⦁ Продължаване на сътрудничеството с фирмите от клъстера по Микроелектроника и индустриални електронни системи и фирми от сектор микроелектроника, наноелектроника, индустриална електроника и автомобилна индустрия.

⦁ Продължаване на научноизследователската работа с Технически университет – София във връзка с съвместни дипломни, докторантски и изследователски проекти.

⦁ Продължаване на сътрудничеството с Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет – София и други училища.

⦁ Преговори за стартиране на съвместна дейност с чуждестранни възложители – фирми и сродни по дейност лаборатории.

⦁ Създаване на IMEC Academy в България с подкрепата на ръководството на СТП АД.

⦁ Разширяване на сътрудничеството с университети от България, Европа и света.

⦁ Подадено проектно предложение за финансиране към частен фонд през февруари 2018 г.

⦁ Текуща работа по участия в проектни предложения финансирани в България, Европейския съюз и света.

⦁ Допълване на оборудването с оглед възможности за изследователска и развойна дейност в областта на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката.

GVA-3
доц. Георги Ангелов

Научни области: характеризиране и моделиране на устройства, проектиране на интегрални схеми и печатни платки, нови материали, биоелелектроника, възобновяеми енергийни източници, електромобилност.

 

Управление

През 2008 г. защитава докторска дисертация в ТУ – София в областта на моделиране на субмикронни полупроводникови устройства
От 2013 г. е доцент в катедра „Микроелектроника“ на ТУ – София, а от 2015 е ръководител на катедрата.

През 2016 г. е избран за Председател на Управителния съвет на Клъстер Микроелектроника и индустриални електронни системи (-Cluster Silicon Bulgaria).

В последните години е изнасял лекции в University of Genoa (Italy), University of Aveiro (Portugal), Southampton Solent University (UK) и др.

Автор е на над 80 статии и има участие над 20 изпълнени проекта в областта на микро и наноелектрониката, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и др.

Контакти

доц. д-р инж. Георги Василев Ангелов

g.angelov@sofiatech.bg

гл. ас. д-р инж. Димитър Николов Николов

d.nikolov@sofiatech.bg

инж. Радостин Венелинов Русев

minolab@sofiatech.bg