Площи под наем

София Тех Парк предлага модерни и уютни офис пространства, подходящи за иновативни стартищи, малки и средни компании, като и за развити бизнеси.

Основните офиси, с обща площ окол 6000 кв. м, се намират в сграда Инкубатор. С оглед изпълнението на мисията и задачите на София Тех Парк, стартиращите компании ползват преференция в наемната цена на площите (виж в таблицата с цени)

Близо 4000 кв. м бизнес пространства за отдаване под наем са позиционирани и в сграда Лабораторен комплекс.

За стартъп компании
€ 4.85 *
Цена за офис площ
€ 2.00 *
Цена за поддръжка на общи части
За зрели компании
€ 9.70 *
Цена за офис площ
€ 2.00 *
Цена за поддръжка на общи части

* Цените са на квадратен метър (БЕЗ ДДС)

Groworking и Club House

Информация

Нашето споделено офис пространство Groworking в сграда Бизнес Инкубатор разполага с 35+ работни места, предназначени за стартиращи компании, новатори, изследователи и предприемачи. На разположение на стартиращите компании и развиващите се технологични екипи са зони за екипна работа, за почивка и хранене, конферентни зали с модерно оборудване и други съпътстващи услуги. Като част от екосистемата на Groworking, сме отредили място и за най-малките новатори и изследователи в специално създадената за това детска зона.

За да запазите своето работно място или зала за срещи, както и за повече информация посетете Groworking

За да се запознаете с ценовите условия на Groworking вижте тук

Процедура за кандидатстване

Информация и изисквания

Офисните площи в сграда Инкубатор са предимно компонент от Инкубационните ни програми, насочени към млади стартиращи компании. Изборът е по документи и презентиране пред експертна комисия, в която участват утвърдени представители на иновативната общност, на фондове за рискови капитали, на организации работещи в областта на иновациите и предприемачеството, както и представители на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към Научно-технологичния парк.

Основните изисквания към кандидатстващите предприятия са:

  • Да са регистрирани в България (търговец по смисъла  на Търговския закон). За стартиращите компании регистрацията да не е по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“.
  • Да е иновативно и попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.
  • Поне 30% от дейността да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.
  • Поне 30% от персонала да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.
  • Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП).
  • Дейността на кандидата да не е насочена към рутинни (несъществени) промени на съществуващи продукти /услуги или технологии.

Кандидатите трябва да отговарят и на критерии за административно съответствие. Компаниите преминават и на техническа оценка, където се оценява иновативността, качеството на дейността, икономическата перспективност и на пазарния потенциал на разработваните продукти или услуги, както и по други показатели, които са част от утвърдена система от критерии и методика за оценяване.

За кандидатстване е необходимо да бъдат представени документи, които се изготвят в съответствие с условията и реда, предвидени в нарочна Инструкция за кандидатстване. Достъп до образците на документите и посочената инструкция е осигурен на следния: линк.

Компаниите могат да кандидатстват и през платформата https://www.f6s.com/stiprogram/apply