ПОКАНА за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: усвояване на зелен покрив на блок 4 в сграда „Лаборатории“

„София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: усвояване на зелен покрив на блок 4 в сграда „Лаборатории“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

Срокът за подаване на оферти по поканата е до 17:30 ч. на 26.08.2019г.

Документи към процедурата: