Покана за участие в процедура по възлагане на извършване на строително-монтажни работи на обект: Система за покриване на тенис кортове, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”

П О К А Н А

 

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, бл. Б, представлявано от Иван Симеонов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: Система за покриване на тенис кортове, находяща се на територията на  „Научно-технологичен парк“ в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.

 

1. Предмет.

1.1. Предмет на възлагане е извършване на строително-монтажни работи на обект: Система за покриване на тенис кортове, находяща се на територията на  „Научно-технологичен парк“ в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро” съгласно количествена сметка за остойностяване, представляваща Приложение № 1 към настоящата покана.

2. Технически характеристики.

2.1. Изпълнение на фундиране за закрепване на система за покриване на тенис кортове;

2.2. Изпълнение на газово стопанство;

2.3. Изграждане на склад;

2.4. Газови и електро връзки;

2.5. Други работи по част архитектурна, конструктивна, електрическа, ОВиК, ВиК и геодезия.

Дейностите, посочени по-горе, следва да бъдат извършени съгласно Приложение № 1 – Количествени сметки, представляващо неразделна част от настоящата покана.

3. Прогнозна стойност: 161 500 лв. без включен ДДС.

4. Условия за изпълнение:

4.1. Място за изпълнение: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, Спортен център.

4.2. Срок за изпълнение: Изпълнителят следва да извърши дейностите по т. 1. съгласно предложението му за изпълнение на дейностите, като предложеният срок не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни.

 4.3. Цена и начин на плащане:

Участниците изготвят своята ценова оферта в лева, без включен ДДС. Предложените цени по предходното изречение следва да включват всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши при изпълнението на дейностите по т. 1.

Плащанията се извършват по банков път, периодично, както следва:

– Авансово плащане в размер на 20% от общата стойност на договора – в срок до 5 /пет/ работни дни след подписване на договора и представяне на необходимата документация (документ за плащане, гаранции и др.) и представяне на проформа фактура за авансово плащане;

Важно: Авансовото плащане е правна възможност за изпълнителя да финансира изпълнението й. Авансовото плащане не е задължително за ползване. Ако изпълнителят няма интерес от ползването му, същият следва да заяви това писмено.

– Междинно плащане – на база на действително извършени и приети строително-монтажни работи и пропорционално приспадане на първоначалният аванс от 20%, в срок от 5 (пет) работни дни след подписване на Акт – Образец 14 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и след представяне на съответните документи за актуване, протоколи за приемане, гаранции, оригинална фактура.

– Крайното плащане – с окончателно приспадане на първоначалния аванс, в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на разрешението за ползване за обекта и представяне на фактура.

Плащането ще се извърши на база действително извършени и приети без забележки от Възложителя СМР, придружени с необходимите документи (документи за актуване на СМР-та, протоколи за приемането им, гаранции, документи за плащане и др.).

4.4. Гаранция за изпълнение:

Участникът, избран за изпълнител  – в срок до 5 /пет/ работни дни от сключване на договора, следва да представи в полза на Възложителя, банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора. Същата следва да бъде със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

4.4.1. Парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя, както следва:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN: BG31UNCR70001520814012

BIC:    UNCRBGSF

4.4.2. Банкова гаранция за изпълнение – в оригинал, издадена в полза на Възложителя. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора. Банковата гаранция следва да е издадена по приложения към настоящата покана образец – Приложение № 5 или да съдържа същите или по-добри за Възложителя условия.

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 5 (пет) работни дни от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация, с издаване на разрешение за неговото ползване. Гаранцията за гаранционна поддръжка е в размер на 3% от стойността на договора и се освобождава след изтичане на 24 месеца от датата на разрешението за ползване на обекта и след подписване на констативен протокол за липса на неотстранени дефекти в срока за гаранционна поддръжка.

Авансовото плащане по договора за изпълнение се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на Възложителя на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на авансовото плащане с включен ДДС със срок на валидност 30 дни след крайния срок за изпълнение на договора.

5. Условия за участие:

5.1. Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Б, ет. 3 всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

5.2. Срок за подаване на оферти е до 17.00 ч. на 17.01.2017 г. Оферти постъпили след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.

6. Офертата на всеки участник следва да съдържа:

6.1. Кратко представяне на участника, включително административни данни за участника по приложен образец, представляващ Приложение № 2 – Представяне на участника.

6.2. Удостоверение издадено от  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи  от първа категория.

6.3. Количествени сметки с актуални единични цени. Предложените единични цени не подлежат на промяна, като следва да са съобразени с особеностите на обекта и да покриват всички разходи на изпълнителя.

6.4. Декларация за приемане на условията по настоящата покана, съдържаща срок за изпълнение на строителството, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 3 към настоящата покана.

6.5. Декларация за срок на валидност на офертата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 4 към настоящата покана. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти.

6.6. Декларация за приемане на условията по проекта на договор (Приложение № 7 към настоящата покана), изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 6 към настоящата покана.

За допълнителна информация:

Лице за контакт – инж. Станислав Богданов, тел.: 0889 900 630, e-mail: s.bogdanov@sofiatech.bg

Приложение:

  1. Приложение № 1 – Количествени сметки;

  2. Приложение № 2 – Представяне на участника;

  3. Приложение № 3 – Декларация за приемане на условията по поканата, съдържаща срок за изпълнение на строителството;

  4. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата;

  5. Приложение № 5 – Банкова гаранция;

  6. Приложение № 6 – Декларация за приемане на условията по проекта на договор;

  7. Приложение № 7 – Проект на договор.