Предоставяне на застрахователни услуги – Застраховка "Гражданска отговорност" и Застраховка "Пълно каско" на лек автомобил

logos_3_organisatio

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в  процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Предоставяне на застрахователни услуги – Застраховка “Гражданска отговорност” и Застраховка “Пълно каско” на лек автомобил”

Документи за участие се подават до 17:00 часа на 09.06.2014г. на адреса на дружеството: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86, етаж 3

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.