Процедури извън ЗОП

ПОКАНА

„София Тех Парк“ АД („СТП“), ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура с предмет: Отдаване под наем на помещение с предназначение за „заведение за хранене с разливна“, с обща площ от 339,02 кв. м., находящо се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”, сграда „Инкубатор“.

Процедурата се провежда чрез предварително подаване на писмено заявление от участника или от упълномощено от него лице с приложени изискуемите документи по т.2.2. от раздел II от настоящата Покана през работни дни, в срок до: 17:30 часа на 10.09.2019 г. в офиса на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2.

Документи към процедурата:

Покана

Приложения

Образци на документи

ПОКАНА

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София обявява процедура за избор на инвестиционен посредник за предоставяне на посреднически услуги на „София Тех Парк“ АД при сключването на сделки с български държавни ценни книжа, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК

Настоящата поканата се публикува на следните места:

  • интернет страница на Министерство на икономиката, в качеството си на орган упражняващ правата на собственост на държавата;
  • интернет страницата на СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД;
  • както и в ИНВЕСТОР. БГ, специализирана интернет медия

Крайна дата за подаване на документи: 05.09.2019 г.

Документи към процедурата:

Покана

Приложение 1 Оферта образец

Приложение 2 Декларация ТЗ образец

 

ПОКАНА

„София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: усвояване на зелен покрив на блок 4 в сграда „Лаборатории“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

Срокът за подаване на оферти по поканата е до 17:30 ч. на 26.08.2019г.

Документи към процедурата:

Покана

Техническа документация

Образци на документи

 

 

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, съвместно със „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“, БУЛСТАТ: 176968825, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Г, представлявано от Марин Христов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за разполагане на автомати за кафе и топли напитки и автомати за пакетирани стоки и студени напитки в общите части на сгради – собственост на „София Тех Парк“ АД, находящи се в „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111 .

Срокът за подаване на оферти е до 17.30 ч. на 17.07.2019г.

Документи към процедурата:

Покана

Образци на документи

 

Покана

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от г-н Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи в помещения в сграда „Инкубатор“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111”.

Срок за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 12.07.2019г.

Документация към процедурата ТУК

 

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на дружеството: www.sofiatech.bg

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X