Процедури извън ЗОП

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, съвместно със „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“, БУЛСТАТ: 176968825, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Г, представлявано от Марин Христов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за разполагане на автомати за кафе и топли напитки и автомати за пакетирани стоки и студени напитки в общите части на сгради – собственост на „София Тех Парк“ АД, находящи се в „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111 .

Срокът за подаване на оферти е до 17.30 ч. на 17.07.2019г.

Документи към процедурата:

Покана

Образци на документи

 

Покана

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от г-н Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи в помещения в сграда „Инкубатор“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111”.

Срок за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 12.07.2019г.

Документация към процедурата ТУК

 

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на дружеството: www.sofiatech.bg

X