Обществени поръчки СНИРД

Покана за представяне на оферти по процедура с предмет: „Публичност, реклама, рекламни материали и организиране на събития, в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Рекламни услуги“ и Обособена позиция № 2 – „Услуги, свързани с организиране на събития“, по проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.”

Excerpt