Процедури извън ЗОП

Конкурсна процедура за отдаване под наем на площи за разполагане на 8 броя вендинг машини /една от които трикомпонентна/, на локации, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111“

Excerpt

Покана от “София Тех Парк” АД за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, Паркоустрояване и Благоустрояване, на северната част от ПИ 68134.4081.9546, УПИ I – за „Научно-технологичен парк“ в гр. София

Excerpt

ПОКАНА за представяне на оферта във връзка с определяне на изпълнител за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване (три броя преносими компютри), във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“

Excerpt

Покана за участие в процедура с предмет “Доставка, монтаж, интегриране, конфигурация и настройка на бариери и друго оборудване и интегриране на оборудване към действаща паркинг система и софтуер на „Научно-технологичен парк””

Excerpt

Покана за предоставяне на оферти в процедура за избор на изпълнител за поддържане на зелени площи и поливна система, почистване и снегопочистване на паркова среда

П О К А Н А С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес…