Архив

„Изготвяне на проектна документация, доставка и монтаж на система за покриване на тенис кортове, във връзка с реализирането на проект "Научно-технологичен парк"

  “София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне…

Почистване и поддръжка на площадкова инфраструктура и зони за бъдещо развитие с твърди настилки и почистване, поддръжка и възстановяване на зелени площи; събиране, извозване и третиране на отпадъци; дезинсекция, дератизация и дезакаризация; и снегопочистване на територията на обект „Научно-технологичен парк“

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване и поддръжка…

Почистване и поддръжка на сгради; профилактика, поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения; охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“, в три обособени позиции

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване и поддръжка…

Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „Трудова злополука“ на служители, пълно автокаско и гражданска отговорност на два автомобила и имуществено застраховане на сгради и съоръжения по проект „Научно-технологичен парк“

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор…

Изпълнение на допълнителни видове работи по договор за инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“

“София Тех Парк” АД провежда процедура за възлагане чрез договаряне без обявление на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на допълнителни видове…

Доставка на хардуерни конфигурации и специализиран софтуер с комуникационно оборудване за нуждите на лаборатория по киберсигурност, в две обособени позиции, по проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД провежда процедура за възлагане чрез договаряне без обявление на обществена поръчка с предмет: Доставка на хардуерни конфигурации и…

Доставка на хардуерни конфигурации и специализиран софтуер с комуникационно оборудване за нуждите на лаборатория по киберсигурност, в две обособени позиции, по проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на…

Доставка на Системи за спектрометрични анализи: I. Спектрометър за измерване в ултравиолетовата, видимата и близката инфрачервена зона; II. Флуоресцентен спектрофотометър; III. Инфрачервен спектрометър с микроскоп, за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на…

Доставка на ICP/MS система за едновременно количествено определяне на следи от различни елементи с възможност за работа с газхроматографска разделителна техника за доказване произхода на елементите, за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на…

X