Архив

Доставка на аналитична апаратура за изучаване и контрол на природни и синтетични съединения и продукти с биологична активност за invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на…

Доставка на техническо и технологично оборудване: обект №1 – триизмерен (3D) скенер (безконтактен и контактен) със софтуер и мултисензорна високопрецизна измервателна система предназначена за физическа идентификация на обекти в компютърен вид / метрология (re–reverse engineering / м-metrology) и обект №2 – система за бързо изграждане на голямогабаритни детайли от пластмаса за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на…

Доставка на машина за бързо изграждане на прототипи от пясък и керамика (sand and ceramics rapid prototyping) за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на…

Доставка на високоскоростен обработващ център за високоскоростно фрезоване (hsm/mc), съвместяващ система за прототипиране с метал и фреза за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на…

Създаване на база данни на научната инфраструктура на територията на град София, по проект „Научно-технологичен парк“ (21.10.2014)

Обществена поръчка с предмет: „Създаване на база данни на научната инфраструктура на територията на град София, по проект „Научно-технологичен парк“,…

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина, както и съпътстващи дейности, във връзка с реализирането на проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на…

Избор на банкова финансова институция за сключване на договор за банков кредит под условие, до размера на който банката поема кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции за обезпечение на авансови плащания по проект „Научно-технологичен парк“, до размер на сумата 20 540 013.13 лева

Обществена поръчка с предмет: “Избор на банкова финансова институция за сключване на договор за банков кредит под условие, до размера…

Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“.

Обществена поръчка с предмет: “Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен…

Конкурсна програма за изработване на архитектурно – пространствена визия за пешеходен мост над бул. "Цариградско шосе" към "Научно-технологичен парк", гр.София

София Тех Парк“ АД, под надзора на Столична община, представлявана от Главния архитект на Столична община арх.Петър Диков, съгласно заповед…

Предоставяне на мобилни телефонни услуги, достъп до обществена фиксирана мрежа, предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и предоставяне на гарантиран интернет достъп по проект "научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в  процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:…

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект "Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост", реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД провежда открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект…

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект "Лаборатории и офиси", реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД провежда открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект…

X