Кариери

Кариери

Кариери

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София
Обява

 

София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността ЕКСПЕРТ „ОРГАНИЗАТОР СЪБИТИЯ“
Обява

Приложение – декларация

 

“София Тех Парк“ АД обявява конкурс за длъжност „ЮРИСКОНСУЛТ“ в Дирекция „Правна“

Обява

Приложение – декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“

Обява

Приложение – декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“

Обява

Приложение – декларация 

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“

Обява

Приложение – декларация 

 

София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ“
Обява експерт

Приложение -декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността

„МЕНИДЖЪР ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“

Обява

Приложение 1 -декларация 

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ЕКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И МОНИТОРИНГ“

Обява

Приложение 1-декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ДОМАКИН“

Обява домакин

Приложение 1-декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ“

Обява експерт

Приложение -декларация

 

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД набира кандидати за длъжността „МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ“

Приложение към документацията – Декларация

 

Обява експерт управление собствеността

Приложение към документацията – Приложение 1- декларация за съгласие

 

Фронт-Офис Администратор в комплекс „Инкубатор“

Приложение към документацията:Декларация съгласие

 

Експерт управление на собствеността

Приложение №1 към документацията:Декларация

X