Правила и процедури

Правила и процедури

Наемане на офис пространства в Бизнес Инкубатор

Искате ли да сте част от иновативната общност на София Тех Парк? Ето какво трябва да знаете:

Кандидатите за офис помещения в Инкубатора трябва да отговарят на следните изисквания:

–       Да са регистрирани в България (търговец по смисъла  на Търговския закон). За стартиращите компании регистрацията да не е по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“.

–       Кандидатстващото предприятие да е иновативно и да попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

–       Поне 30% от дейността на кандидатстващото предприятие да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

–       Поне 30% от персонала на предприятието да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

–       Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)

–       Дейността на кандидата да не е насочена към рутинни (несъществени) промени на съществуващи продукти /услуги или технологии.

Кандидатите трябва да отговарят и на критерии за административно съответствие. Компаниите преминават и на техническа оценка, където се оценява иновативността, качеството на дейността, икономическата перспективност и на пазарния потенциал на разработваните продукти или услуги, както и по други показатели, които са част от утвърдена система от критерии и методика за оценяване.

Наемната цена на квадратен метър за стартъп компании, отговарящи на горните изисквания, е 3.30 евро без ДДС. За поддържане на общите части е дължима такса за управление и поддръжка, в размер на 2.00 евро без ДДС на квадратен метър от офис площта. Наемната цена за зрели компании е 6.60 евро без ДДС на квадратен метър плюс такса за управление и поддръжка, в размер на 2.00 евро без ДДС на квадратен метър от офис площта. След сключване на договор на наем с одобрените компании „София Тех Парк“ АД извършва последващ контрол и мониторинг на изпълнението на прогнозираните цели и постигането на резултати от всяко от предприятия. Отчитат се постигнатите прогнозирани цели и резултати, декларирани при кандидатстването, като се следи за възникването на обстоятелства, които променят статута на дружеството и са в несъответствие с инкубиращата програма на научно-технологичния парк. Стартиращите предприятия могат да се възползват от преференциален наем в рамките на държавната помощ до 3 години от сключване на първоначалния договор за наем за офис площите в Инкубатора.

Повече за изискванията и условията можете да научите ТУК.

 

Правила за провеждане на събития в залите на София Тех Парк

Научно-технологичният парк предлага множество зали за организиране и провеждане на събития от различен характер и мащаб. Мероприятията трябва да са по тематика свързани с основните фокус области на парка – информационни и комуникационни технологии, науки за живота, зелена енергия, както и в сферите на приоритетните области – образование, предприемачество, високи технологии. София Тех Парк може да бъде домакин на събития със стопански и нестопански характер. Мероприятията, организирани с нестопанска цел заплащат само преките разходи по използването на залите. Цените за използването на помещение за провеждане на събития се определят по методика, одобрена от ръководството на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност.

Повече можете да научите ТУК.

 

Правила за използване на звената от Лабораторния комплекс

Лабораториите на София Тех Парк са отворени за всички представители на академичните и бизнес средите, които искат да разработят свои иновативни проекти или услуги.  Научните звена и техните екипи се ръководят от учени, лидери в своята област, които са представители на водещите висши учебни заведения в страната – Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Медицинския университет – София, Техническия университет – София.

Повече за услугите и възможностите, които предоставят отделните лаборатории, можете да научите ТУК.

 

Музей/Експериментариум

Интерактивният детски център “ТехноМеджикЛенд” отвори врати през юни 2018 г. в сградата на Музей/Експериментариум. Той предлага интересни и забавни демонстрации, опити, лекции, курсове и други занимания за деца на възраст от 7 до 14+ години, както и за техните родители, в различни научни областти. Интерактивният детски център работи всеки ден, без понеделник.

Повече за експозицията, работното време и условията за посещения можете да научите ТУК

Сградата предлага и зали за временни експозиции с площ 800 кв. м и 200 кв. м. Условията за ползването им можете да намерите ТУК.

 

Условия за ползване на Спортен център Tech-sport

Спортният център на територията на научно-технологичния парк е отворен за всички столичани и гости на града. Той предлага 4 тенис корта, игрище за мини футбол и за волейбол и баскетбол. В центъра има и фитнес, както и зала за групови занимания и кафене.

Повече за правилата и цените за ползване можете да намерите ТУК

 

Етажен паркинг

Етажният паркинг на София Тех Парк разполага с около 450 места в закрита сграда. Цените за паркиране са 1 лв. на час с 15 минути безплатно паркиране. Паркингът работи 24/7 и може да бъде използван от всички посетители и работещи на територията на парка.

Правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните)

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

„София Тех Парк“ АД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование:                                                      „София Тех Парк“ АД

Седалище и адрес на управление:                   гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2

Данни за кореспонденция:                                 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2

Телефон:                                                                  0889 900 603

Интернет страница:                                              www.sofiatech.bg

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

„София Тех Парк“ АД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование:                                              Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:           бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. к. 1592

Данни за кореспонденция:                         бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. к. 1592

Телефон:                                                           02/ 9153 518

E-mail:                                                                kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет страница:                                       www.cpdp.bg

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.
Вие имате право да поискате от „София Тех Парк“ АД изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „София Тех Парк“ АД.

„София Тех Парк“ АД няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате „София Тех Парк“ АД да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на „София Тех Парк“ АД да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „София Тех Парк“ АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „София Тех Парк“ АД имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. „София Тех Парк“ АД събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

„София Тех Парк“ АД съхранява личните данни на хартиен/електронен носител

„София Тех Парк“ АД съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство и съгласно предвидения срок, след което „София Тех Парк“ АД полага необходимата грижа да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

„София Тех Парк“ АД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, „София Тех Парк“ АД се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

„София Тех Парк“ АД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни,  данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

 

Права на субекта на лични данни:

Субектът на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

Администраторът предприема необходимите мерки за всякаква комуникация по членове 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679, която се отнася до обработването на субекта на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език, особено що се отнася до всяка информация, конкретно насочена към деца. Информацията се предоставя писмено или по друг начин, включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако субектът на данните е поискал това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че идентичността на субекта на данните е доказана с други средства.

Според общият регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическо лице, за което се отнасят данните) има право на:

 • Достъп до собствените си лични данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Коригиране (ако данните са неточни) (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Възражение спрямо обработването на неговите лични данни (чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решения основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен (чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Според действащото законодателство правото по чл. 26, ал. 1 и правата по чл. 28а от ЗЗЛД се упражняват директно, с писмено заявление до администратора на лични данни. В чл. 30, ал. 1 от ЗЗЛД са предвидени задължителни реквизити на заявлението. То се подава лично от ФЛ или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

След получаването му администраторът на лични данни го завежда в регистър. Администраторът на лични данни или изрично упълномощено от него лице го разглежда и се произнася в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора на лични данни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си Администраторът на лични данни дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация. Съгласно чл. 34 от ЗЗЛД, администраторът на лични данни отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон.

ФЛ може да упражни тези права и индиректно чрез сезиране на КЗЛД.

X