Новини

Новини

24 авг.: СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова и производствена иновация съвместно с „Братя Чичеклиеви“ ООД

  На 30.05.2018 г. бе подписан договор № BG16RFOP002-1.005-0090-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект “Разработване…

16 авг.: Комисия от представители на иновационната общност изслуша кандидати в открита процедура за избор на наематели в бизнес Инкубатор на София Тех Парк

Комисия, съставена от представители на иновационната общност, професионалисти в областта на предприемачеството, финансите, рисковия капитал и на научните среди, изслуша…

X