Управление

Управлението

Петър Статев

Председател на Надзорния съвет

Костадин Петков

Заместник-председател на Надзорния съвет

Теодор Седларски

Член на Надзорния съвет

Васил Караиванов

Председател на Управителния съвет

Тодор Младенов

Изпълнителен директор

Натанаил Стефанов

Заместник-председател на Управителния съвет

Михаил Илиев

Управител на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност

Отчети за дейността на дружеството

“София Тех Парк” АД е юридическо лице с двустепенна система на управление.  Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет. Дружеството се представлява от председателя на Управителния съвет и от изпълнителния директор, заедно и по отделно. Двамата управляват и представляват дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и Устава на София Тех Парк, изпълняват възложените им задачи с решение на Общото събрание на акционерите, Надзорния съвет и Управителния съвет. Членовете на Надзорния и Управителния съвет са назначени след проведена конкурсна процедура, съгласно Закона за публичните предприятия.

Политика за оповестяване на информацията

Имате нужда от повече информация?

Ние сме тук за да ви помогнем.