GDPR

„София Тех Парк“ АД има действащи „Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях“.

Правилата са приети на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и чл. 9 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза.

В случай на получен сигнал се попълва формуляр – образец за подаване на сигнали от определеното от дружеството отговорно лице.

Данни за отговорното лице, изпълняващо функциите по приемане и регистриране на сигнали за нарушения:

Илиана Грозданова, директор на дирекция „Правна“ в „София Тех Парк“ АД

Електронна поща: i.grozdanova@sofiatech.bg

Телефон: 0889900634

Работно време: 09:00 до 17:30 ч.

Can't find what you're searching for?

We’re here to help.