Архив на процедури по ЗОП

"Доставка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на "София Тех Парк" АД" (Demo) (Demo)

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет : „Доставка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на „София Тех Парк“ АД“ , по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO0003-1.2.05-001-C0001
Избран е изпълнител (Еуратек Ауто ООД) и е сключен договор на дата 18.06.2013г.
Моб. +359 889 900 615
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.