Архив на процедури по ЗОП

Доставка на апаратура за получаване на лекарствени форми и контрол на качество

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на апаратура за получаване на лекарствени форми и контрол на качеството за нуждите на invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Номер на поръчката: 03615-2014-0015 (aop.bg)
Пълна доументация по процедурата
Документацията съдържа решения за промяна от 06.01.2015г.
Сключен е договор по обществената поръчка с спечелилия кандидат: „АСМ 2“ ЕООД

Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615
Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.