Архив на процедури по ЗОП

Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект Научно-технологичен парк – фаза 2 (обект № 2)

„София Тех Парк“ АД кани за участие всички български и чуждестранни физически и юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗОП в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект „Научно-технологичен парк“ (Обект № 2), по проект „Научно-технологичен парк“ – Фаза 2, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.
Номер на процедурата: 03615-2017-0002
Документация по процедурата.
Документацията съдържа разяснения от дата 02.05.2017г.
Краен срок за кандидатстване:11.05.2017 г., 17:00 ч.;
Отваряне на офертите на участниците: 12.05.2017 г., 10:30 ч.;
Лице за контакт: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновции и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.