Архив на процедури по ЗОП

Услуги по изтовяне на доклади за пазарна оценка/пазарна стойност

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за сключване на рамково споразумение с предмет: „Предоставяне, срещу заплащане, на експертни услуги по изготвяне на доклади за пазарна оценка/пазарна стойност“.
Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Срок за подаване на оферти: до 17.30 ч. на 21.12.2017 г.
Поканата и документите за участие са приложени към настоящата страница.
За допълнителна информация: office@sofiatech.bg
Сключен е договор с избран изпълнител

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.