Процедури по ЗОП София Тех Парк

Доставка на оборудване за микронанолаборатория (Обект № 2) по проект „Научно-технологичен парк“ – фаза 2, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01

Доставка на оборудване за микронанолаборатория (обект № 2) по проект Научно-технологичен парк – фаза 2
„София Тех Парк“ АД кани за участие всички български и чуждестранни физически и юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗОП в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване за микронанолаборатория (Обект № 2) по проект „Научно-технологичен парк“ – фаза 2, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на плазмен декапсулатор и ултразвукова почистваща вана за Микронанолаборатория с характеристики, описани подробно в Техническата спецификация, представляваща Раздел II от документацията за участие по процедурата.
Номер на поръчката
03615-2013-0004

Дата на обявяване
04.10.2018 г.

Срок за подаване на оферти
08.11.2018 г., 17:30 ч.

Дата и час на отваряне на оферти
09.11.2018 г., 10:30 ч

ЛИНКОВЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В РОП НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА АОП
ЛИНК КЪМ ДОСИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Лице за контакт
Илиана Грозданова
Моб.: +359 889 900 634
Статус: Сключен е договор с избрания изпълнител по обществената поръчка.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.