Процедури извън ЗОП

ПОКАНА от „Сдружение за научноизследователска и развийна дейност“ ЮЛНЦ за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит

ПОКАНА

„СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ“ ЮЛНЦ набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 година.

Сумата на актива на баланса на „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ“ ЮЛНЦ и нетните приходи от продажби за 2021 г. са:

  • Сума на актива на баланса: 1 964 хил. лева.
  • Нетни приходи от продажби: 857 хил.лева.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в четиринадесет дневен срок от датата на публикацията на адрес: „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ“ ЮЛНЦ, гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на

същия адрес.

Дата на публикуване на обявата: 14.10.2022 г.

За контакти: тел.: 0889900605

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.