Процедури извън ЗОП

Покана за предоставяне на оферти в процедура за избор на изпълнител на услуги по охрана на обект „Научно-технологичен парк“

П О К А Н А

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк““.

Процедурата за избор на изпълнител за предоставяне на услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“ се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“ от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Участник в процедурата може да бъде всяко едно българско или чуждестранно юридическо лице или обединение, което отговаря на изискванията по настоящата покана.

Срокът за подаване на оферти е до 13:30 ч. на 23.01.2023 г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 23.01.2023 г. в 14:30 ч. на открито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Покана

Приложение № А – Описание сграда Инкубатор

Приложение № В – Описание сграда Музей Експериментариум с Пешеходен мост

Приложение № С – Описание сграда Иновационен Форум

Приложение № D – Описание сграда Лабораторен комплекс

Приложение № E – Описание на сграда Етажен Паркинг

Приложение № F – Описание на Сграда F – MO

Приложение № G – Описание на зони за бъдещо развитие

Приложение № H – Сграда H – Описание на сграда Спортен павилион

Приложение № I – Описание на Площадкова инфраструктура

Приложение № P- Описание сграда PetaScale

Образци на документи

Приложение № 9 – Проект на договор

Приложение № 10 – Схема на разположение на постовете

Разяснение № 1

Разяснение № 2

Решение

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.