Процедури извън ЗОП

Покана за предоставяне на оферти в процедура за избор на изпълнител на услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“

ПОКАНА
С настоящата покана „София Тех Парк: АД, с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк““.

Процедурата за избор на изпълнител за предоставяне на услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“ се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Участник в процедурата може да бъде всяко едно българско или чуждестранно юридическо лице или обединение, което отговаря на изискванията по настоящата покана.

Срокът за подаване на оферти е до 12:30 ч. на 03.02.2023 г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 03.02.2023 г. в 13:00 ч. на открито заседание в заседателната зала на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, сграда Лаборатории, ет. 2.

Покана

Приложение № А -Описание на сграда Инкубатор

Приложение № В-Описание на сграда Музей Експериментариум с Пешеходен мост

Приложение № С – Описание сграда Иновационен форум

Приложение № D – Описание сграда Лабораторен комплекс

Приложение № Е- Описание сграда Етажен паркинг

Приложение № F – Описание на сграда F – MO

Приложение № G – Описание на зони за бъдещо развитие

Приложение № I -Описание на Площадкова инфраструктура

Приложение № Н – Сграда Н – Описание на сграда Спортен павилион

Приложение № Р -Описание сграда PetaScale

Образци на документи

Приложение № 8 – Проект на договор

Приложение № 9 – Схема на разположените постове

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.