Лаборатория „Интелигентни Комуникационни Инфраструктури“ е акредитирана по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018

10 август 2022

В началото на месец юли 2022 г. лаборатория „Интелигентни Комуникационни Инфраструктури“ получи сертификат за акредитация по стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018 с № 294 ЛИ/05.07.2022 и заповед за акредитация № А 416/05.07.2022, издадени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

Лабораторията е една от седемте акредитирани в световен мащаб, което потвърждава насочеността и стремежа към развитие и усъвършенстване на лабораторията, съобразно световните иновативни тенденции в железопътния транспорт.

Обхватът на акредитация засяга дейностите по изпитване на евробализи в съответствие с международната спецификация за изпитване UNISIG SUBSET – 085.

Евробализите/бализите представляват транспондерни (предавателни) устройства, използвани в железопътния сектор, които се монтират между релсите на железния път и служат за предаване на информация към преминаващия над него локомотив. Те са от особена важност за безопасността в съвременния железопътен транспорт и като такива, трябва да бъдат проектирани и произведени съгласно изискванията и по начин, който да гарантира тяхната надеждност по време на експлоатацията им.

Наличието на акредитация позволява на лабораторията да издава документирани резултати (доклади от изпитване на евробализи), които в последствие да бъдат приети и признати от всички производители, ползватели и оценяващи органи както от всички европейски страни, така и от много други.

Провеждането на изпитвания на евробализи под акредитация гарантира точно изпълнение на изискванията за изпитване, компетентност на персонала, точност на оборудването и пълна достоверност на получените резултати.

Това постижение ще предостави възможност лабораторията „Интелигентни Комуникационни Инфраструктури“ да бъде една от малкото лаборатории членове на Асоциация „ERTMS ACCREDITED LABORATORIES“, чиито дейности са насочени основно към насърчаване, подкрепа и ускоряване на процесите по внедряване на „Европейска система за управление на железопътния трафик“.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни