Архив на процедури по ЗОП

Публичност и визуализация, изготвяне и разпространение на информационни, маркетингови и промоционални материали (Demo) (Demo)

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публичност и визуализация, изготвяне и разпространение на информационни, маркетингови и промоционални материали“ по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO0003-1.2.05-001-C0001
Номер на поръчката: 03615-2013-0006 /aop.bg/
Избран е изпълнител („Ол Ченълс – Беневент“ ДЗЗД) и е сключен договор от дата 08.11.2013г.

Лице за контакти: Илия Големанов
Моб. +359 889 900 615
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.