Архив на процедури по ЗОП

Изработка на късометражен филм и художествени фотографии на терена на бъдещия „Научно-технологичен парк“ (Demo) (Demo)

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет : „Изработка на късометражен филм и художествени фотографии на терена на бъдещия „Научно-технологичен парк““
Избран е изпълнител (Агитпроп ООД) и е сключен договор на дата 19.07.2013г.
Лице за контакти: Женина Жилева
Моб. +359 889 900 606
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.