Архив на процедури по ЗОП

Избор на доставчик на информационни продукти и предоставяне на услуга пресклипинг по проект “Научно-технологичен парк"

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на доставчик на информационни продукти за нуждите на „София Тех Парк“ и предоставяне на услуга пресклипинг по проект “Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO0003-1.2.05-001-C0001
Избрани изпълнители:
Изпълнител по ОП 1: Апис България ООД. Договорът е сключен на дата 23.01.2014г.
Изпълнител по ОП 2: Медия зуум ООД. Договорът е сключен на дата 05.02.2014г.
Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615
.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.